Ile kosztuje założenie spółki z o.o.?

20.08.2023
Autor: Konrad Wiśniewski

Założenie spółki z o.o. przez Internet

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest obecnie najpopularniejszą formą prawną spośród spółek będących podmiotami prawa przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych. Prowadzenie działalności gospodarczej w tej formie ma swoje zalety, jak również wady, które postaram się przybliżyć w innych wpisach. W pierwszej kolejności omówię jednak ile kosztuje założenie spółki z o.o.

Spółkę z o.o. możesz założyć przez Internet albo u notariusza, co będzie miało przełożenie na wysokość budżetu potrzebnego do tej operacji.

W przypadku wyboru wariantu powołania spółki przez Internet odpadną nam koszty notarialne związane ze sporządzeniem aktu notarialnego.  Z uwagi na ograniczenia związane choćby z możliwością kształtowania treści umowy nie jest to rozwiązanie dla wszystkich planowanych przedsięwzięć.

Zakładając spółkę przez Internet musisz liczyć się z wydatkiem w wysokości 350 zł tytułem opłaty sądowej oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Drugim wydatkiem powstałym przy założeniu spółki z o.o. jest podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wysokość tego podatku uzależniona będzie od wysokości kapitału zakładowego spółki. Stawka podatku PCC od tej czynności wynosi obecnie 0,5%, jednak ustalając wysokość tego zobowiązania pomniejszamy podstawę opodatkowania o wspomnianą wcześniej opłatę (350 zł) z tytuł opłaty sądowej oraz za ogłoszenie w MSiG.

Przykład: Zawiązuję spółkę z kapitałem zakładowym 5 tys. zł, ponosząc przy tym opłatę 350 zł w związku z opłatą sądową i ogłoszeniem w MSiG. Podstawę opodatkowania stanowi suma 4.650 zł, a podatek PCC wyniesie w tym wypadku 23 zł i 25 groszy.

Obowiązek podatkowy w powyższym zakresie spoczywa na spółce, co oznacza, że w terminie 14 dni od daty podpisania umowy powinieneś samodzielnie opłacić podatek oraz złożyć deklarację PCC-3. Organem właściwym do zgłoszenia deklaracji jest Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy dla siedziby twojej nowej spółki.

zdjecie

Założenie spółki u notariusza

W przypadku tego wariantu, wspólnicy zawiązujący spółkę w pierwszej kolejności będą zobowiązani ponieść koszt taksy notarialnej, której maksymalna wysokość regulowana rozporządzeniem zależna jest od sumy kapitału zakładowego.

Przykład: Zawiązuję spółkę z kapitałem zakładowym 5 tys. zł, wobec tego taksa notarialna wyniesie 160 zł netto. Do tego również należy doliczyć koszt wypisów aktu notarialnego w wysokości 6 zł za każdą rozpoczętą stronę aktu.

W odróżnieniu od sytuacji w której rejestrujemy spółkę przez Internet, w przypadku założenia spółki u notariusza podatek PCC pobierze od nas i odprowadzi do notariusz przy sporządzeniu umowy spółki. W tym wypadku również stawka podatku PCC wynosi 0,5% wysokości kapitału zakładowego pomniejszona o kwotę opłaty sądowej oraz za ogłoszenie w MSiG. Oprócz pomniejszenia podstawy opodatkowania o koszt opłaty sądowej możemy również odliczyć koszt taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT pobranej przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki.

Po zawarciu umowy spółki u notariusza powinniśmy następnie złożyć do właściwego sądu rejestrowego wniosek o rejestrację spółki wraz z opłatą za wpis i ogłoszenie w MSiG, która w tym wypadku wynosi 600 zł.

Przykład: Zawiązuję spółkę z kapitałem zakładowym 300 tys. zł. Taksa notarialna wyniesie 2.423,10 zł brutto. Opłata sądowa i ogłoszenie w MSiG 600 zł. Podatek PCC wyniesie 1.484,88 zł.


Podsumowanie:

Spółka założona przez Internet

– opłata sądowa i ogłoszenie w MSiG 350 zł (art. 52 ust. 2 u.k.s.c.; §6 ust. 1 Rozporządzenia MS w sprawie wydawania i rozpowszechniania MSiG),

– podatek PCC wg stawki 0,5% od kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt opłaty za wpis i ogłoszenie (art. 7 ust. 1 pkt 9 u.k.s.c. w zw. z art. 6 ust. 9 pkt 2 i 3 u.k.s.c.);

Spółka założona u notariusza

– taksa notarialna zależna od wysokości kapitału zakładowego (§3 Rozporządzenia MS w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej),

– podatek PCC wg stawki 0,5% od wysokości kapitału zakładowego pomniejszonego o koszty taksy notarialnej oraz opłaty za wpis i ogłoszenie w MSiG (art. 7 ust. 1 pkt 9 u.k.s.c. w zw. z art. 6 ust. 9 pkt 1, 2 i 3 u.k.s.c.),

– opłata sądowa i ogłoszenie w MSiG 600 zł (art. 52 ust. 1 u.k.s.c.; §6 ust. 1 Rozporządzenia MS w sprawie wydawania i rozpowszechniania MSiG)

20.08.2023
Autor: Konrad Wiśniewski