Kredyty frankowe – Kancelaria frankowa – Zielona Góra

Kredyty frankowe – Moje doświadczenie

Od 2017 roku moja kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach tzw. kredytów frankowych zarówno w procesach sądowych jak i w toku pozasądowych rozmów ugodowych. Obecnie prowadzę kilkadziesiąt spraw przed sądami w całym kraju. W sprawach kredytów frankowych uzyskałem w imieniu moich Klientów już kilkanaście korzystnych wyroków stwierdzających nieważność umowy kredytu oraz zasądzających na ich rzecz sumę uiszczoną na rzecz banku tytułem rat kapitałowo-odsetkowych.

Kancelaria frankowa w Zielonej Górze dokonuje bezpłatnej weryfikacji umów Klientów oraz na wstępie określa wysokość opłat, które wiążą się z skierowaniem sprawy do sądu. Reprezentuję również kredytobiorców w pozasądowych procesach ugodowych z bankami, w przypadku których istnieje możliwość rozwiązania sporu bez ponoszenia kosztów rozprawy oraz długiego czasu oczekiwania na wyrok. Prowadziłem już mediacje oraz negocjacje z różnego rodzaju instytucjami, w tym także finansowymi.

Pojęcie kredytu indeksowanego i denominowanego

Przed skorzystaniem z usług kancelarii na wstępie wyjaśnijmy jak należy rozumieć umowy określane w przestrzeni medialnej umowami frankowymi. W potocznym rozumieniu tzw. kredyty frankowe często bywają nazywane zamiennie kredytami walutowymi. Nie jest to jednak określenie opisujące istotę rzeczy. Zdecydowana większość kredytów udzielonych w okresie od 2004 do 2009 roku nie miała charakteru kredytu walutowego.

Przepisy Prawa bankowego nie zawierają legalnej definicji pojęcia ani kredytu indeksowanego ani kredytu denominowanego, choć przepisy ustawowe posługują się tymi terminami. Możemy więc powiedzieć, że do wykształcenia tych podtypów umowy kredytu bankowego doszło w drodze praktyki bankowej.

W literaturze oraz orzecznictwie, które jest na bieżąco analizowane przez kancelarie frankowe, pojęcie kredytu indeksowanego rozumie się kredyt, w którym kwota kredytu jest wyrażona w umowie oraz wypłacona kredytobiorcy w walucie polskiej, natomiast w dacie uruchomienia kredytu kwota ta jest indeksowana do waluty franka szwajcarskiego, tj. przeliczona według kursu tej waluty i zaksięgowana jako saldo zadłużenia kredytobiorcy. W tego rodzaju umowie przewidziane są również postanowienia określające mechanizm indeksacja do kursu waluty franka szwajcarskiego w zakresie spłaty ratalnej. Mechanizm ten polega z kolei na przeliczeniu kwoty raty wyrażonej w walucie franka szwajcarskiego na walutę polską, według kursu wskazanego w tabeli banku.

W odniesieniu do kredytów denominowanych kwota kredytu wyrażona jest w umowie w walucie obcej, jednak jej udostępnienie kredytobiorcy następuje w walucie polskiej. W takiej sytuacji postanowienia umowy przewidują najczęściej uruchomienie kwoty kredytu po przeliczeniu jej po kursie kupna waluty obcej określonej w tabeli banku. W tym wariancie odwołanie do waluty obcej nie pełni funkcji waloryzacyjnej, lecz ma na celu wyrażenie wartości zobowiązania kredytobiorcy.

zdjecie

Z perspektywy czasu wypracowane w tym okresie przez praktykę bankową umowy kredytowe odwołujące się do walut obcych okazały się być problemem z punktu widzenia banków, ale przede wszystkim kredytobiorców. Sednem problemu nie była jednak gwałtowna aprecjacja franka szwajcarskiego w wyniku kryzysu finansowego zapoczątkowanego w roku 2007, lecz masowe wykorzystywanie przez sektor bankowy umów zawierających postanowienia niedozwolone według reguł prawa ochrony konsumentów. Umocnienie waluty franka szwajcarskiego było jedynie symptomem, który zwrócił uwagę na wady prawne jakimi dotknięte są frankowe umowy kredytowe zawarte w tamtym czasie. Od tego momentu coraz większa liczba Klientów zaczęła szukać pomocy w kancelariach prawnych, które w związku z tym zaczęły reprezentować ich sprawy w sporach i negocjacjach z bankami.

W codziennej praktyce moja kancelaria frankowa w Zielonej Górze zajmuje się kompleksową obsługą Klientów poprzez analizę dokumentów związanych z udzieleniem kredytu oraz w dalszej kolejności reprezentuję ich interesy na każdym etapie postępowania sądowego, aż do całkowitego rozliczenia kredytu i wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Wspólnie z Klientem kancelaria wypracowuje również strategię, która najczęściej rozpoczyna się od podjęcia mediacji z bankiem. Złożenie reklamacji na zapisy umowy frankowej pozwala instytucji uniknąć procesu sądowego i zaproponować korzystne dla Klienta rozwiązanie. Od tego momentu rozpoczynam w imieniu kredytobiorcy negocjacje mające na celu chronić jego interes, a także umożliwić instytucji finansowej uniknięcia kosztów związanych ze sprawą cywilną przed sądem. W przypadku braku porozumienia kontynuuję działania jako pełnomocnik Klienta w pozwie cywilnym.


Kancelaria frankowa – W jaki sposób mogę Ci pomóc?

W pierwszej kolejności przed przyjęciem zlecenia moja kancelaria frankowa dokonuje nieodpłatnej weryfikacji umowy kredytowej. W ramach konsultacji ustalam również czy okoliczności zawarcia umowy uzasadniają skierowanie roszczenia wobec banku. Przedstawiam informację o dostępnych rozwiązaniach, kosztach i ryzykach związanych z procesem cywilnym. Następnie proponuję stosownie do preferencji Klienta kilka wariantów sfinansowania honorarium. Do chwili zawarcia umowy Klient nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów obsługi prawnej. Podejmując decyzję o zleceniu prowadzenia sprawy mój Klient otrzymuje przejrzystą informację o zasadach rozliczenia oraz prognozowanych kosztach procesu frankowego.

Wszystkich zainteresowanych Państwa zapraszam do Kancelarii Adwokackiej Konrad Wiśniewski mieszczącej się na ul. Kościelnej 2/4 w Zielonej Górze.

Kredyty frankowe – Moje doświadczenie


Kancelaria frankowa – W jaki sposób mogę Ci pomóc?

Zapraszam do kontaktu

Mogą Państwo skorzystać z formularza kontaktowego
lub skontaktować się ze mną telefonicznie.